Đầu cos chữ Y trần | Đầu cốt chỉa | Đầu cosse chẻ bằng đồng